Nopeutettu yt autoalalla

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN SOPIMUSALA

LOMAUTTAMINEN TYÖN VÄHENTYESSÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSESTA

Teollisuusliitto ja Autoalan Keskusliitto ovat tänään sopineet mahdollisuudesta lomauttaa työntekijöitä määräajaksi työn vähentyessä koronavirusepidemian vaikutuksesta. Liittojen välinen sopimus on voimassa tästä päivästä alkaen 31.5.2020 saakka ja sitä sovelletaan AKL:n jäsenyrityksissä ja AKL:n jäsenenä olevien erikoisliittojen jäsenyrityksissä.

Seuraavassa selostetaan sopimuksen sisältö ja soveltamista.

Milloin sopimusta voidaan soveltaa

Sopimuksen mukaista menettelyä ja määräaikoja voidaan soveltaa tilanteessa, jossa tarjolla olevan työn määrä työpaikassa tai yrityksessä on koronavirusepidemian johdosta tai vaikutuksesta vähentynyt tai vähentymässä.

Menettelyn edellytyksenä on siis

toteutunut työn vähentyminen tai selvästi nähtävissä oleva työn vähentymisen tapahtuminen, joka aiheutuu tai on seurausta koronavirusepidemiasta.

Tyypillinen tilanne on se, jossa asiakkaat ovat alkaneet perua ja peruvat esim. autojen huoltoja tavanomaisesta poiketen ja tämä on alkanut koronaviruksen leviämisen alettua.

Tilanteessa, jossa työkanta on normaali eikä ole olemassa merkkejä sen heikentymisestä, ei sopimuksen mukaista menettelyä luonnollisestikaan voi käyttää

Lomautuksen kesto

Sopimuksen tarkoittama lomautus voi olla määräaikainen ja enintään 90 päivää. Sen mukaisesti menettelyä ei voi käyttää lomautettaessa toistaiseksi.

Menettely

Sopimuksessa on yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluesitysajasta ja neuvotteluajasta luovuttu ja otettu määräajaksi käyttöön lyhyen ajan vaativa menettely, jolla on tietyt sisältövaatimukset.

Neuvottelumenettely on seuraava:

  • Osapuolina neuvottelussa ovat työnantajan edustajien lisäksi työpaikan luottamusmies ja sellaisen puuttuessa suunniteltujen lomautusten piirissä olevat työntekijät.

  • Neuvottelu alkaa, kun työnantaja antaa kirjallisen selvityksen seuraavista seikoista o Suunnitellun lomautuksen peruste.

Tässä työnantaja esittää, missä määrin ja missä ajassa työn määrä on vähentynyt tai vähentymässä ja miten vähentyminen liittyy koronaviruksen esiintymiseen Suomessa.

Suunniteltujen lomautusten kohdentuminen

Kuinka montaa työntekijää ja mistä henkilöstöryhmästä suunnitellut lomautukset koskisivat. Tässä vaiheessa ei vielä tarvitse tuoda esille mahdollisesti lomautettavien nimiä.

Suunniteltujen lomautusten kesto

Kuinka pitkiä määräaikaisia lomautuksia työnantaja suunnittelee.

Suunniteltujen lomautusten toteutustapa

Tässä kerrotaan, onko suunniteltu kokoaikaisia lomautuksia, työajan lyhentämistä, vuorolomautuksia ym.

  • Tässä yhteydessä työnantaja voi esittää myös lomautusten toteuttamista ilman lomautusilmoitusaikaa tai lyhennettyä lomautusilmoitusaikaa noudattaen. Työnantajan annettua selvityksen, johon kuuluu olennaisesti sen tarkastelu neuvotteluun osallistuvien kanssa, annetaan neuvotteluun osallistuville mahdollisuus esittää näkemyksensä työnantajan selvityksessä esittämästä ja omat ehdotuksensa.

  • Seuraavaksi käydään keskustelu luottamusmiehen tai muiden neuvotteluun osallistuvien esittämistä seikoista ja niiden vaikutuksista.

  • Tämän jälkeen työnantaja voi tehdä päätöksensä lomauttamisista.

Jos neuvottelussa sovitaan lomautusten toteuttamisesta ilman kahden viikon lomautusilmoitusaikaa, laaditaan tämän muistion liitteenä oleva pöytäkirja. Jos lomautusilmoitusaikaa on sovittu lyhennettäväksi kahdesta viikosta, muokataan liitteenä olevaa pöytäkirjaa vastaavasti. Pöytäkirjan laatimisella on merkittävä vaikutus Teollisuusliiton työttömyyskassan käsitellessä työntekijäin päivärahahakemuksia.

Annettavaan lomautusilmoitukseen kirjataan, mitä on sovittu lomautusilmoitusajasta Tätä käsitellään jäljempänä lomautusilmoitusta koskevassa kohdassa.

Tämä menettely voidaan lyhimmillään toteuttaa yhden päivän aikana.

Lomautusilmoituksesta

Lomautusilmoitusta annettaessa lomautuksen perusteeksi merkitään:

  • Työn tilapäinen vähentyminen ja tulorahoituksen supistuminen, joka on seurausta koronaviruksen vaikutuksista Suomessa ja autoalla.

Jos on sovittu lomautusilmoitusajan poistamisesta tai lyhentämisestä, lomautusilmoitukseen kirjataan seuraavaa:

  • Yhteistoimintamenettelyssä on sovittu, että työnantaja voi toteuttaa lomautuksen ilman lomautusilmoitusaikaa.

tai

  • Yhteistoimintamenettelyssä on sovittu, että työnantaja voi toteuttaa lomautuksen noudattaen x lomautusilmoitusaikaa.

Muuta sovittua

Osana sopimusta sovittiin alkaneen lomautuksen keskeyttämismahdollisuudesta ja lomauksen siirtämisestä sekä eräästä arkipyhäkorvausta koskevasta erityistulkinnasta seuraavalla tavalla.

Lomautuksen keskevttäminen

Siinä tapauksessa, että alkaneen lomautuksen aikana työnantajalle tulee mahdollisuus tarjota tilapäistä työtä, työntekijä voidaan kutsua työhön yhden päivän ilmoitusajalla. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä tarjotusta työstä.

Lomautuksen siirtäminen

Siinä tapauksessa, että lomautusilmoituksen antamisen jälkeen lomautusilmoitusaikana työnantajalle tulee mahdollisuus tarjota tilapäistä työtä, työnantaja voi tarvittaessa siirtää lomautuksen alkamista tarjolla olevan työn päättymiseen saakka.

Arkipyhäkorvauksista

Sopijat ovat osana tätä sopimusta sopineet, että Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen osana olevien Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen 16 S (Arkipyhäkorvaus) mukainen arkipyhäkorvaus maksetaan pitkäperjantailta ja toiselta pääsiäispäivältä siitäkin huolimatta, että sitä ei toteutuneen lomautuksen johdosta tulisi maksettavaksi itse arkipyhäkorvausmääräyksen perusteella.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat sopimusasiantuntijat Matti Rantanen ja Raimo Riima.

Terveisin

Mauri Nieminen sopimusasiantuntija

Pöytäkirja yhteistoimintamenettelystä

Aika:

Paikka:

Läsnäolijat:

Pöytäkirjan sisältö:

Tämä pöytäkirja on laadittu Z Oy:n (työnantaja) järjestämästä yhteistoimintaneuvottelusta, joka on koskenut työnantajan suunnittelemia lomautuksia koronaviruksen vaikutuksesta johtuneesta työn vähentymisestä

Tämän pöytäkirjan allekirjoituksilla vahvistetaan, että työnantaja on täyttänyt lakisääteiset yhteistoimintavelvoitteensa

Neuvottelussa on sovittu, että työnantaja voi toimeenpanna määräaikaiset lomautukset ilman säädettyä lomautusilmoitusaikaa.

(allekirjoitukset)